reklama

Psychiatr. praxi 2016; 17(1): 15-17

Výsledky terapeutické kastrace u parafilních sexuálních delikventů

doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina, CSc.1, prof.PhDr.Petr Weiss, Ph.D., DSc.1, MUDr.Martin Hollý, MBA2
1 Sexuologický ústav 1. LF UK Praha
2 Psychiatrická nemocnice, Praha 8

Stručná informace o výsledcích terapeutické kastrace u 50 parafilních sexuálních delikventů. Tento výkon výrazně snižuje specifickou recidivitu. Jen 2 (4 %) respondenti spáchali po operaci další sexuální delikt. Nesexuální delikvence nebyla významně ovlivněna. Somatické a psychické negativní důsledky kastrace nebyly časté. Výkon významně snížil sexuální aktivitu respondentů. Naprostá většina vyšetřených považuje výkon za pozitivní. Jen malá část, asi desetina souboru, pochybuje o dobrovolnosti svého souhlasu s operací.

Klíčová slova: sexuální delikventi, parafílie, terapeutická kastrace

Results of therapeutically castration by paraphiliac sexual offenders

Overview of results of therapeutically castration by 50 paraphiliac sexual offenders. This surgical procedure substantially reduced specific recidivism. 2 (4%) respondents only committed other sexual delict after therapeutically castration. There are not substantially reduction in nonsexual delinquency. Somatic and psychic negative changes after castration were not frequent. This surgical procedure substantially reduced sexual activity of respondents. Majority of respondents judged the surgery as positive. A small part of respondents have some hesitation about voluntariness their consent to the surgery.

Keywords: sexual delinquents, paraphiliac, therapeutically castration

Zveřejněno: 1. březen 2016


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.