reklama

Psychiatr. praxi 2016; 17(1): 25-27

Indikace atomoxetinu - kazuistika léčby ADHD v dospělosti

MUDr.Bc.Daniela Zmeškalová, prof.MUDr.Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc

Prezentovaná kazuistika popisuje případ mladé dospělé ženy přicházející do psychiatrické ambulance primárně pro poruchy pozornosti. Je stanovena diagnóza ADHD a pacientka je nastavena na nestimulační medikaci atomoxetinem s dobrým efektem na poruchy pozornosti, impulzivitu, hyperaktivitu a s pozitivním dopadem na fungování ve školním prostředí a lepší časovou organizaci.

Klíčová slova: ADHD, diagnostika ADHD v dospělosti, léčba, atomoxetin

Use of atomoxetine in the treatment of adult ADHD - case study

The case study describes a young adult woman coming to a psychiatric clinic primarily for problems with attention deficit. The patient is diagnosed with ADHD and started on non-stimulant medication atomoxetine, causing improvement in attention, impulsivity and hyperactivity leading to improvement in academic functioning and better time management.

Keywords: ADHD, adult ADHD, treatment, atomoxetine

Zveřejněno: 1. březen 2016


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.