reklama

Psychiatr. praxi 2016; 17(1): 31-32

Vortioxetin: přehled nového antidepresiva

prof.MUDr.Pavel Mohr, Ph.D.1,2, MUDr.Tomáš Melicher1,2,3, MUDr.Pavel Knytl1,2
1 Národní ústav duševního zdraví, Klecany
2 3. lékařská fakulta UK Praha
3 University of Texas Health Science Center at Houston, USA

Vortioxetin je nové antidepresivum s tzv. multimodálním mechanizmem účinku, působí jako antagonista 5-HT3A, 5-HT7 a 5-HT1D receptorů, agonista 5-HT1A, parciální agonista 5-HT1B receptorů a inhibuje serotoninový transportér. Antidepresivní účinnost vortioxetinu v dávce 10–20 mg prokázalo celkem 13 krátkodobých a 1 dlouhodobá kontrolovaná studie. Ve 3 placebem kontrolovaných studiích vortioxetin také pozitivně ovlivnil kognitivní funkce, a to nezávisle na zlepšení depresivních příznaků. Vortioxetin je dobře tolerován, s nízkou incidencí sexuálních dysfunkcí. Nejčastějším nežádoucím účinkem je přechodná a na dávce závislá nauzea a zvracení. Vortioxetin je v ČR schválen v indikaci léčby depresivní poruchy u dospělých. Úvodní a doporučená terapeutická dávka vortioxetinu je 10 mg jednou denně, dávkovací rozmezí je dle odpovědi, snášenlivosti a věku 5–20 mg denně.

Klíčová slova: vortioxetin, deprese, antidepresiva, kognice

Vortioxetine: a review of new antidepressant

Vortioxetine is a novel antidepressant with multimodal mechanism of action, acting as 5-HT3A, 5-HT7, and 5-HT1D receptor antagonist, 5-HT1A agonist, 5-HT1B partial agonist, and serotonin transporter inhibitor. Antidepressant efficacy of vortioxetine 10–20 mg daily has been shown in the total of 13 acute short-term and 1 relapse-prevention controlled trials. Moreover, in 3 placebo-controlled trials vortioxetine improved cognitive functions, independent of antidepressive effects. Vortioxetine was well-tolerated, with low incidence of sexual dysfunction. Most frequently reported side effects were transient and dose-dependent nausea and vomiting. Initial and recommended therapeutic dose is 10 mg of vortioxetine once a day, the dosing range, according to response, tolerability, and age, is 5–20 mg daily.

Keywords: vortioxetine, depression, antidepressants, cognition

Zveřejněno: 1. březen 2016


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.