reklama

Psychiatr. praxi 2016; 17(2): 44-47

Biologické markery schizofrenie - stručný přehled a některé aktuální poznatky

prof.MUDr.Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Biomarker je charakteristika, která je objektivně měřitelná a hodnotitelná jako indikátor fyziologických biologických procesů, chorobných procesů nebo léčebné odpovědi. Může být definován na úrovni molekulární, buněčné, orgánové nebo systémové. Z hlediska svého zaměření se biomarkery dělí na diagnostické, prediktivní, terapeutické, preventivní či profylaktické. Biomarker je tedy biologický indikátor, který by nám měl pomoci správně předvídat, diagnostikovat, léčit a předcházet danému onemocnění. V případě schizofrenie není v současné době k dispozici žádný biomarker, který by byl využitelný v rámci běžné klinické praxe. Nyní probíhá intenzivní výzkum, jako nadějné se jeví potenciální biomarkery v oblasti genetiky, epigenetiky, metabolomiky, elektrofyziologie a imunologie. Schizofrenie je onemocnění komplexní, bude třeba hledat „panely“ biomarkerů, nikoliv ojedinělé nálezy.

Klíčová slova: schizofrenie, biomarker, diagnostika, léčba

Biomarkers of schizophrenia - a brief review and the recent knowledge

Biomarker is a characteristic which is objectively measurable and assessable as the indicator of physiological biological processes, disease pathophysiology or treatment response. It may be defined at the molecular, cellular, organ or systemic levels. Biomarkers are divided into diagnostic, predictive, therapeutic, preventative and prophylactic ones. Thus, biomarker is an indicator which should help us correctly predict, diagnose, treat and prevent a given disease. In case of schizophrenia, no biomarker which can be applied in a routine clinical practice is recently available. An intensive research is going on, potential biomarkers in the field of genetics, epigenetics, metabolomics, electrophysiology and immunology seem to be promising. Schizophrenia is a complex disease, „panels“ of biomarkers instead of individual isolated findings should be sought for.

Keywords: schizophrenia, biomarker, diagnostics, treatment

Zveřejněno: 10. červen 2016


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.