reklama

Psychiatr. praxi 2016; 17(2): 53-58

Terapeutické možnosti poruch hybnosti u Huntingtonovy nemoci

MUDr.Jiří Klempíř, Ph.D., prof.MUDr.Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Univerzita Karlova v Praze
1 . lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Huntingtonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění projevující se mnoha motorickými, behaviorálními a kognitivními symptomy. Hlavními poruchami hybnosti jsou nejen mimovolní pohyby, ale také poruchy volní motoriky, které často závažně omezují funkční kapacitu pacienta. Na symptomatickou léčbu chorey je doporučována řada léků, jejichž účinky na poruchy hybnosti však nejsou dostatečně komplexně prostudovány. K nejvíce užívaným preparátům patří: tiaprid, risperidon, haloperidol, tetrabenazin, amantadin a klonazepam. Správná a včasná diagnostika poruch hybnosti, znalosti vlastností léků a stanovení reálných léčebných cílů minimalizují rizika spojená s léčbou a zlepšují kvalitu života.

Klíčová slova: Huntingtonova nemoc, chorea, dyskineze, posturální instabilita, tiaprid, risperidon, haloperidol, tetrabenazin, amantadin

Treatment of movement impairment in Huntington’s disease

Huntington’s disease (HD) is the autosomal dominantly inherited progressive neurodegenerative disease. The clinical picture of HD is characterized by motor symptoms, behavioral changes and cognitive decline. The medication of HD is purely symptomatic, no causative or disease-modifying therapies are available. The degree of choreatic dyskinesias can be ameliorated by antagonists of postsynaptic dopamine receptors - antipsychotics (tiapride, risperidone, haloperidol etc.) or depletors of dopamine (tetrabenazine). Dystonic posturing could be improved by amantadine. In rare juvenile cases with dominant rigidity and akinesia amantadine or levodopa could be effective. Side effects, such as sedation, the negative impact on voluntary movements, cognitive functioning and quality of life, should always be taken into account, assessed and carefully monitored. The authors provide personal experiences with the treatment of motor impairment in HD.

Keywords: Huntington’s disease, chorea, dyskinesia, postural instability, tiapride, risperidone, haloperidol, tetrabenazine, amantadine

Zveřejněno: 10. červen 2016


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.