reklama

Psychiatr. praxi 2017; 18(2): 84-86

Rorschachova metoda jako přímý indikátor volby léku u pacientů s emočními poruchami

Mgr. Vladimír Stuchl
Psychiatrická klinika FN v Plzni

Článek přináší zcela nový pohled na možnost spolupráce klinického psychologa s psychiatrem při stanovení diagnózy a zejm. rozhodování o volbě léku u pacientů s emočními poruchami. Jako zásadní se jeví poznatek, že testové markery Rorschachovy metody mohou podstatně validněji predikovat terapeutickou odpověď na volbu medikamentu než dosavadní zažité postupy v psychiatrické péči.

Klíčová slova: Rorschachova metoda, farmakoterapie, psychiatrie

Rorschach method as a direct Indicator of the particular drug Choice in patients with affective disorders

Abstract: We are presenting an entirely novel approach to the cooperation framework between the clinical psychologist and psychiatrist. It consists in the diagnostics as well as pharmacotherapeutic decision making based on Rorschach Test in patients with affective disorders. This fact is based on a finding, that the test markers of Rorschach could better predict the treatment response for the particular drug than other mainstream approaches.

Keywords: Rorschach Method, pharmacological treatment, psychiatry

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.