reklama

Psychiatr. praxi 2017; 18(3): 106-113

Aktuální trendy v terapeutickém přístupu
u úzkostných poruch

MUDr. Eliška Nosková1, MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.1, 2, MUDr. Antonín Šebela1, 3
1Národní ústav duševního zdraví, Klecany
23. lékařská fakulta UK, Praha
31. lékařská fakulta UK, Praha

Úzkostná onemocnění je skupina chorob, u kterých se objevuje výrazný pocit úzkosti, který je většinou doprovázený tělesnými
příznaky. Tato úzkost bývá vyvolávána dobře definovanými situacemi či přichází nečekaně bez jasného vyvolávajícího spouštěče.
V přehledovém článku se zaměřujeme na současné trendy a doporučené postupy ve farmakoterapeutickém přístupu, psychoterapeutických
možnostech či na případné doplňkové možnosti terapie, u kterých byl prokázán léčebný efekt. Specificky se
v článku věnujeme v klinické praxi četným onemocněním, jako je sociální fobie, agorafobie, panická porucha, generalizovaná
úzkostná porucha a specifické fobie. Okrajově se věnujeme i dalším onemocněním, jako je obsedantně-kompulzivní porucha
a se stresem spojená onemocnění, u kterých v současné době dochází ke změně pohledu na léčbu a jsou již v DSM-5 klasifikaci
řazeny v samostatných přídatných kapitolách. V závěru přinášíme přehled současných trendů a probíhajících klinických
výzkumů, které přinášejí možný výhled do budoucna.

Klíčová slova: úzkost, neuropsychofarmakologie, psychoterapie, cvičení

Current trends in treatment of anxiety disorders

Anxiety disorders are a group of mental disorders, characterised by significant feelings of anxiety, usually accompanied by physicalsymptoms. Anxiety is induced either by specific and well-defined situations, or occurs without any apparent stimulus. In ourpaper, we review current trends and treatment guidelines of pharmacotherapy, psychotherapy, and additional evidence-basedtherapeutic interventions. Primarily, we focus on the most common disorders, such as social anxiety disorder, agoraphobia, panicdisorder, generalized anxiety disorder and specific phobias. Moreover, we also discuss briefly other disorders, e. g. obsessive–compulsivedisorder and stress-related disorders, which are in the DSM-5 classified as adjoining chapters. In conclusion, we overviewrecent trends and current clinical research, that offer future therapeutic possibilities.

Keywords: anxiety, neuropsychopharmacology, psychotherapy, exercise

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.