reklama

Psychiatr. praxi 2017; 18(1): 17-20

Klozapin v léčbě bipolární afektivní poruchy

prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie FN v LF UP v Olomouci

Rostoucí počet prací ukazuje, že klozapin je užitečný v terapii poruch nálady s psychotickými příznaky i bez nich, a zejména při léčbě rezistentní bipolární poruchy. Bylo zjištěno, že použití klozapinu u bipolární poruchy je významně spojeno se snížením počtu psychiatrických hospitalizací, redukcí přídatných psychofarmak a menším čerpáním zdravotní péče z důvodu sebepoškození nebo předávkování. Je vysoce pravděpodobné, že klozapin má silné náladu stabilizující účinky. Klozapin má, více než ostatní antipsychotika, zvláštní „antiagresivní efekt“ a má i sedativní účinky. Antiagresivní dopad klozapinu je zprostředkován více cestami. Rychlý náladu stabilizující účinek klozapinu je rychlý a může souviset s jeho antiagresivním efektem. Kromě toho antiagresivní výhody klozapinu přetravávají ještě měsíce po akutní fázi léčby.

Klíčová slova: bipolární porucha, léčba, klozapin, stabilizátory nálady, antipsychotika

Clozapine in the treatment of bipolar disorder

The growing number of studies shows that clozapine is useful in the treatment of mood disorders either with psychotic symptoms or without psychotic symptoms, and especially in the treatment of resistant bipolar disorder. It has been found that the use of clozapine in bipolar disorder is significantly associated with a reduced number of psychiatric hospitalization reduction additives psychotropics and minor pumping health care due to self-harming or overdose. It is highly likely that clozapine has strong mood stabilizing effects. Clozapine has more than other antipsychotics, specific “anti-aggressive effect” and has sedative effects also. Antiaggressive effect of clozapine is mediated by multiple paths. The rapid mood stabilizing effect of clozapine is fast, and may be related to its antiaggressive effect. In addition, anti-aggressive advantages clozapine continue yet months after the acute phase of treatment.

Keywords: bipolar disorder, tratment, clozapine, mood stabillisers, antipsychotics

Zveřejněno: 1. květen 2017


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.