Předplatné časopisu Psychiatrie pro praxi na rok 2018

Konec roku se blíží a je tedy nejvyšší čas na předplacení časopisu Psychiatrie pro praxi na rok 2018. Při úhradě předplatného do 15. 12. 2017 získáte jako dárek roční předplatné časopisu NAŠE PŘÍRODA v hodnotě 348 Kč (dárek obdržíte pouze při předplacení tištěné verze).
PSYCHIATRIE PRO PRAXI - XIV. konference ambulantních psychiatrů; Olomouc; 23. – 24. 11. 2017

Na již tradiční termín začátkem adventního období připravujeme pro zájemce z řad psychiatrů a klinických psychologů dalších ročník konference ambulantních psychiatrů Psychiatrie pro praxi. Účastníci se opět mohou těšit na přednášky věnované aktuálním tématům z psychiatrické praxe, které budou zaměřeny jak na novinky ve farmakoterapii, tak na další způsoby léčby psychiatrických onemocnění. Program bude znovu zpestřen interaktivními přednáškami a také ukázkami konkrétních situací, které lékaři řeší.

Těšíme se na Vás v předvánoční Olomouci.Z posledního čísla

Využití mirtazapinu v klinické praxi

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Mirtazapin patří mezi antidepresiva s duálním účinkem (NaSSA), ovlivňuje serotonergní a noradrenergní neurotransmisi. Jedná se o antidepresivum s vysokou účinností v léčbě deprese – srovnatelnou nebo vyšší než u ostatních antidepresiv. Dále se od ostatních antidepresiv liší nástupem účinku a profilem nežádoucích účinků. Cílem článku je podat bližší informace o mirtazapinu a ukázat, pro jaký typ pacientů je vhodnou léčebnou volbou.

Pregabalin v léčbě generalizované úzkostné poruchy

MUDr. Martin Hýža

Generalizovaná úzkostná porucha je jednou z nejčastějších úzkostných poruch. V přehledu účinných anxiolytik je pregabalin unikátní svým mechanismem účinku a přitom prokázanou účinností pro akutní i dlouhodobou fázi léčby. V kazuistice je popsán pacient rezistentní na ordinovaná antidepresiva s dobrou odpovědí na léčbu pregabalinem

Aktuální a potenciální farmakologické možnosti léčby posttraumatické stresové poruchy

MUDr. Petra Havlíková

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je protrahovaná nebo opožděná reakce jedince na prožití život ohrožující situace. Onemocnění často mívá chronifikující průběh a negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů. Článek nabízí výčet aktuálně užívaných psychofarmak a také farmak potenciálně účinných, která doposud do klinické praxe nebyla doporučena. Psychoterapeutické přístupy, které tvoří nedílnou součást terapie PTSD, přesahují rámec přehledu a pozornost jim bude věnována jinde.

Vybrané články

Dlouhodobě působící injekční antipsychotika v prevenci a léčbě násilného chování a agresivity u pacientů s psychózou

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., MUDr. Pavel Knytl, Mgr. Veronika Voráčková, MUDr. Anna Bravermanová, MUDr. Tomáš Melicher

Ačkoliv agresivní a násilné projevy nejsou pro schizofrenii a ostatní psychózy typické, psychotické onemocnění zvyšuje riziko násilného chování. Jedním z modifikovatelných rizikových faktorů násilí je adherence k medikaci. Udržovací léčba antipsychotiky zabraňuje relapsu, snižuje počet rehospitalizací a také účinně redukuje projevy násilí a agresivity. Naopak nonadherence s medikací a následný relaps potenciálně zvyšují riziko násilných a agresivních činů. Částečným řešením nonadherence jsou dlouhodobě působící injekční antipsychotika (depotní; LAI). Zkušenosti z praxe, post hoc analýzy studií a kazuistické série potvrzují, že zajištěná medikace pomocí LAI významně redukuje násilné projevy, počet incidentů a závažnou kriminalitu psychiatrických pacientů. LAI tak lze s výhodou využít i ve forenzní psychiatrii, především v soudem nařízené ochranné léčbě.

Analýza podskupin neintervenční studie VIVALDI: Agomelatin u dříve neléčených pacientů, v kombinované léčbě a po změně léčby. Int J Psychiatry Clin Pract 2014; 18: 86-96.

doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.,

Laux G, Huttner NA & studijní skupina VIVALDI

E-verze 1/16

Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.