PSYCHIATRIE PRO PRAXI - XIV. konference ambulantních psychiatrů; Olomouc; 23. – 24. 11. 2017

Na již tradiční termín začátkem adventního období připravujeme pro zájemce z řad psychiatrů a klinických psychologů dalších ročník konference ambulantních psychiatrů Psychiatrie pro praxi. Účastníci se opět mohou těšit na přednášky věnované aktuálním tématům z psychiatrické praxe, které budou zaměřeny jak na novinky ve farmakoterapii, tak na další způsoby léčby psychiatrických onemocnění. Program bude znovu zpestřen interaktivními přednáškami a také ukázkami konkrétních situací, které lékaři řeší.

Těšíme se na Vás v předvánoční Olomouci.Z posledního čísla

Vybrané články

Slovo úvodem

Ing. Tomáš Kocourek, Ph.D.

„Patologická sexuální agresivita“ v praxi

MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.

Někteří pachatelé sexuálních deliktů jsou v ČR léčeni v ochranném léčení ústavním s diagnózou „patologická sexuální agresivita“, která je československým specifikem a není uvedena v žádné klasifikaci duševních poruch. Duševní porucha je však podmínkou pro uložení ochranného léčení, ale tito pacienti nesplňují ani obecná diagnostická kritéria MKN-10 pro poruchu sexuální preference. Dopustili se sexuální agrese vůči ženě, zpravidla pod vlivem návykové látky, střízliví však nemají agresivní fantazie. Definice „patologické sexuální agresivity“ je spíše definicí znásilnění. Autor na kazuistikách poukazuje na neudržitelnost takového konceptu a doporučuje, aby se sexuálně agresivní trestná činnost (která je vždy patologická) přestala vydávat za duševní poruchu. ČR nechť se asimiluje mezi země, kde jsou sexuální delikventi odsouzeni k příslušnému léčení proto, co spáchali, nikoli pro duševní poruchu (jejíž diagnostika je nejednotná). Tento názor je zatím mezi českými sexuology ojedinělý

Pregabalin v léčbě generalizované úzkostné poruchy

MUDr. Martin Hýža

Generalizovaná úzkostná porucha je jednou z nejčastějších úzkostných poruch. V přehledu účinných anxiolytik je pregabalin unikátní svým mechanismem účinku a přitom prokázanou účinností pro akutní i dlouhodobou fázi léčby. V kazuistice je popsán pacient rezistentní na ordinovaná antidepresiva s dobrou odpovědí na léčbu pregabalinem

Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.