reklama

Psychiatr. praxi 2017; 18(3):

Dlouhodobě působící antipsychotika v praxi

MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
CEITEC MU, Brno

Článek shrnuje základní údaje o dlouhodobě působících neboli depotních antipsychoticích, která jsou v současnosti dostupná
v České republice. Jedná se o čtyři antipsychotika I. generace (flufenazin, flupentixol, haloperidol a zuklopentixol) a čtyři antipsychotika
II. generace (aripiprazol, olanzapin, risperidon a paliperidon). Zaměřuje se zejména na zahájení léčby a dávkování.
Diskutovány jsou rovněž i základní výhody a nevýhody depotní formy, její účinnost v prevenci relapsu a riziko nežádoucích
účinků ve srovnání s perorální formou antipsychotik.

Klíčová slova: depotní antipsychotika, LAI, schizofrenie, flufenazin, flupentixol, haloperidol, zuklopentixol, risperidon, paliperidon,olanzapin, aripiprazol.

Long-acting injectable antipsychotics in clinical practice

The article summarizes basic data concerning long-acting injectable or depot antipsychotics, which are currently available in theCzech Republic. They include four first generation antipsychotics (fluphenazine, flupenthixol, haloperidol and zucklopenthixol)and four second generation antipsychotics (aripiprazole, olanzapine, risperidone and paliperidone). It focuses especially on thetreatment initiation and dosage regimen. Basic advantages and disadvantages of depot formulation are discussed as well as itsefficacy in the prevention of relapse and the risk of adverse-events compared to oral formulation of antipsychotics.

Keywords: depot antipsychotics, LAI, schizophrenia, fluphenazine, flupenthixol, haloperidol, zucklopenthixol, risperidone, paliperidone,
olanzapine, aripiprazole

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.