reklama

Psychiatr. praxi 2017; 18(3): 120-124

Trendy ve farmakoterapii depresivní poruchy

MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Depresivní porucha je závažné duševní onemocnění s vysokou prevalencí, stávající léčebné postupy nicméně nejsou dosud
u podstatné části pacientů dostatečně účinné. Vývoj nových antidepresiv a testování dalších léčiv s antidepresivním účinkem
se tuto neuspokojivou situaci pokouší zlepšit. Aktuální doporučené postupy se pak pokoušejí nové poznatky integrovat do
vodítek pro praxi s cílem nabídnout léčebné alternativy i v komplikovanějších klinických situacích. Text nabízí krátký přehled
aktuálních trendů ve farmakoterapii deprese.

Klíčová slova: depresivní porucha, antidepresiva, akutní léčba, udržovací léčba

Trends in pharmacotherapy of unipolar depression

Unipolar depression is a severe mental disease with high prevalence but response to treatment strategies remains unsatisfactory ina substantial part of patients. The development of new antidepressants and testing agents with antidepressive action represent themajor trends to improve this challenging situation. Current guidelines attempts to integrate new findings into recommendationsfor various situations in clinical practice. A paper provides a brief overview of current trends in pharmacotherapy of depression.

Keywords: unipolar depression, antidepressants, acute treatment, maintenance treatment

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.