reklama

Psychiatr. praxi 2017; 18(3): 129-132

Problematika tardivní dyskineze se zaměřením na léčebné možnosti tetrabenazinu

prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Širší využívání atypických antipsychotik snížilo výskyt tardivní dyskineze (TD), ale ukazuje se, že TD problémem občas zůstává.
Tardivní dyskineze je odolná vůči četným léčebným intervencím. Přesvědčivější léčebné výsledky mají pouze klonazepam,
amantadin, extrakt z ginkgo biloby a tetrabenazin. Tardivní dyskineze přetrvává i po vysazení antipsychotik, a co víc, po jejich
vysazení se příznaky dyskineze často zvýrazní. Všechna antipsychotika do jisté míry antagonizují dopamin, proto bude jejich
používání vždy spojeno s rizikem TD i v moderní psychiatrii. Zájem o možnost cílené léčby TD vyvolaly nové poznatky o genetických
rizikových faktorech a patofyziologii.

Klíčová slova: tardivní dyskineze, léčba, antipsychotika, tetrabenazin

The issue of tardive dyskinesia, focusing on the therapeutic potential of tetrabenazine

Wider use of atypical antipsychotics has reduced the prevalence and incidence of tardive dyskinesia (TD), but TD appearsto be a problem at times. Tardive dyskinesia is resistant to numerous treatment interventions. Clonazepam, amantadine,ginkgo biloba extract and tetrabenazine are more convincing results. Tardive dyskinesia persists even after discontinuationof antipsychotics and, moreover, after their discontinuation, signs of dyskinesia are often highlighted. All antipsychoticsto some extent antagonize dopamine, therefore their use will always be associated with the risk of TD even in modernpsychiatry. Interest in the possibility of targeted TD treatment was raised by new findings on genetic risk factors andpathophysiology.

Keywords: tardive dyskinesia, treatment, antipsychotics, tetrabenazine

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.