reklama

Psychiatr. praxi 2017; 18(3): 133-134

Příznak bolesti u psychotických pacientů

MUDr. Helena Kučerová
Soukromá psychiatrická ordinace, Hranice

Bolest je většinou studována z hlediska tělesných chorob, avšak bolestivé příznaky u psychických poruch bývají poněkud
opomenuty. Autorka připomíná hypochondrický psychotický syndrom u pacientů s těžkou depresí, schizofrenií nebo schizoafektivní
poruchou, kde vedoucím příznakem je bolest bez somatického nálezu. Je to tělová iluze nebo halucinace většinou
spojená s bludem, že pacient má rakovinu nebo nějakou infekci. Autorka prezentuje 32letého pacienta s pozitivní rodinnou
anamnézou, u něhož po prvním pohlavním styku propukl psychotický stav schizofrenního obrazu s vedoucím příznakem
bolesti v oblasti zad, který byl spojen s bludem choroby AIDS. Pacient byl léčen antipsychotiky.

Klíčová slova: bolest, hypochondrický psychotický syndrom, schizofrenie, AIDS-blud

The symptom of pain in psychotic patients

A lot of physicians have studied pain concernig somatic diseases. The author speaks about pain connected with psychiatric disorders,that has no organic base. The reason of this pain in psychotic patients (depressed, schizophrenic, schizoaffective) is thedisturbance of the whole personality, the outcome of which especially perception, thinking and mood are fault. Various typesof pains as illusions and hallucinations connected with dellusions of cancer or some infection are the leading symptomes ofhypochondric psychotic syndrome. The author presents a case of a male-patient 32 years old. After his first sex he started to bevery anxious and persuated about he had obtained HIV infection. He has got various pains without somatic disorder and othersymptoms that led to the diagnosis of schizophrenia. He was treated with amisulprid and aripiprazol.

Keywords: pain, hypochondric psychotic syndrome, schizophrenia, AIDS-dellusion

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.