reklama

Psychiatr. praxi 2017; 18(2): 56-58

Aktuální a potenciální farmakologické možnosti léčby posttraumatické stresové poruchy

MUDr. Petra Havlíková
Psychiatrická nemocnice Šternberk

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je protrahovaná nebo opožděná reakce jedince na prožití život ohrožující situace. Onemocnění často mívá chronifikující průběh a negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů. Článek nabízí výčet aktuálně užívaných psychofarmak a také farmak potenciálně účinných, která doposud do klinické praxe nebyla doporučena. Psychoterapeutické přístupy, které tvoří nedílnou součást terapie PTSD, přesahují rámec přehledu a pozornost jim bude věnována jinde.

Klíčová slova: PTSD, antidepresiva, stabilizátory nálady, antipsychotika, propranolol, hydrokortizon, MDMA, D-cykloserin, agonisté alfa 2 adrenergních receptorů

Current and potential pharmaceutical possibilities in PTSD treatment

Posttraumatic stress disorder (PTSD) is a prolonged or delayed response of an individual to life-threatening situations. The disease often has a chronic progression and negatively affects the quality of the patients’ life. The article offers a review of currently used psychopharmaceuticals as well as potentially potent pharmaceuticals, which has not been recommended in clinical practice so far. Psychotherapeutic approaches that form an integral part of PTSD therapy go beyond the overview and attention to them will be paid elsewhere.

Keywords: PTSD, treatment, antidepressants, mood stabilizers, antipsychotics, propranolol, hydrocortisone, MDMA, D-cycloserine, alpha 2 Adrenergic Receptor Agonists

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.