reklama

Psychiatr. praxi 2017; 18(3): 114-119

Nové trendy v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy

MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. lékařská fakulta UK Praha

Článek přináší rekapitulaci postupů používaných v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy a přehled nových terapeutických
strategií této závažné poruchy, a to v oblasti farmakoterapie, psychoterapie, stimulačních a neurochirurgických metod. Dlouhodobě
je v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy dobře dokumentovaná účinnost podávání antidepresiv inhibujících vychytávání
serotoninu (SSRI). K dispozici je stále více informací o efektivitě augmentace antidepresiv atypickými antipsychotiky.
Slibně se rozvíjející oblast farmakoterapie této závažné poruchy představují léky ovlivňující glutamátergní dráhu. Psychoterapií
s nejlépe prokázanou účinností je kognitivně behaviorální psychoterapie, jako účinný se jeví i nový způsob poskytování této
psychoterapie pomocí internetu a on-line modulů. Novým přístupem v psychoterapii obsedantně kompulzivní poruchy je
Akceptace Commmitment Therapy, Terapie přijetí a závazku. V poslední době se věnuje více pozornosti také práci s akomodací
příznaků rodinou pacienta. Další možnosti léčby představují stimulační metody, jako je repetitivní transkraniální magnetická
stimulace (rTMS) a transkraniální stimulace přímým proudem (tDCS). Pro pacienty rezistentní na léčbu může přinášet účinnou
alternativu léčby neurochirurgie s možností provedení ablativních zákroků nebo hluboké mozkové stimulace.

Klíčová slova: obsedantně kompulzivní porucha, SSRI, augmentace, glutamát, kognitivně behaviorální terapie, stimulace, neurochirurgie

Novel trends in treatment of obsessive-compulsive disorder

The aim of this paper is to summarize current treatments of obsessive-compulsive disorder (OCD) and to describe novel therapeuticalstrategies in the fields of pharmacotherapy, psychotherapy, stimulation, and neurosurgery. The use of SSRI antidepressantshas a well documented efficacy and growing evidence supports augmentation of SSRI with atypical antipsychotics. A promisingbut not yet established field is represented by glutaminergic modulators. Cognitive behavioral psychotherapy (CBT) is the mosteffective psychotherapy and evidence supports also the use of remote CBT – computer-based and on-line CBT. AcceptanceCommitment Therapy introduces a promising approach in the field of psychotherapy. More attention is focused on the role ofthe family in the treatment of OCD symptoms. Other treatment modalities are represented by stimulation methods – rTMS andtDCS. Neurosurgery with ablative procedures or deep brain stimulation provides an alternative for treatment refractory patients.

Keywords: obsessive-compulsive disorder, SSRI, augmentation, glutamate, cognitive-behavioral therapy, stimulation, neurosurgery

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.