reklama

Psychiatr. praxi 2017; 18(2): 60-63

Léčba deprese s kognitivní dysfunkcí

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
1CEITEC-MU, Brno
2Psychiatrická klinika FN Brno
3KNP LF Ostravské univerzity, Ostrava
4Oddělení psychiatrie, FN Ostrava

Kognitivní dysfunkce se často vyskytuje u akutní depresivní poruchy a může přetrvávat do remise. Narušení kognice negativně ovlivňuje fungování nemocného a jeho pracovní schopnost. Jak vyplývá z četných studií, látky s anticholinergním účinkem (tricyklická antidepresiva) negativně ovlivňují kognitivní funkce. Nejčastěji předepisovaná antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), mohou kognitivní dysfunkci u deprese mírně zlepšovat. Látky, které působí také na noradrenergní systém, např. specifické inhibitory serotoninu a noradrenalinu, mohou být v tomto směru účinnější než SSRI. Na základě dostupných dat se ukazuje, že nové multimodální antidepresivum vortioxetin může mít specifický prokognitivní efekt.

Klíčová slova: kognitivní dysfunkce, depresivní porucha, antidepresiva, negativní zkreslení

Treatment of depressive disorder with cognitive dysfunction

Cognitive dysfunction frequently occurs in acute depression and can persist into remission. Cognitive impairments impacts on patient functioning and negatively influence ability to perform adequately at work. As evidenced by the results of numerous studies drugs with anticholinergic effect (e. g. tricyclic antidepressants) may adversly affect cognitive functions. The most frequently prescribed antidepressants, selective serotonin reuptake inhibitors may improve cognitivy dysfunction in depression. Agent also including a noradrenergic component such as selective serotonin and noradrenaline reuptak inhibitorts appears to be more effective in respect to cognitive functions compared to SSRI treatment. Based on the available data, the new multimodal antidepressant vortioxetine may have a specific pro-cognitive effects.

Keywords: cognitive dysfunction, depressive disorder, antidepressants, negative bias

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.