reklama

Psychiatr. praxi 2017; 18(2): 64-68

Využití mirtazapinu v klinické praxi

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
1Psychiatrie, s. r. o., Plzeň
2Psychiatrická klinika VFN v Praze

Mirtazapin patří mezi antidepresiva s duálním účinkem (NaSSA), ovlivňuje serotonergní a noradrenergní neurotransmisi. Jedná se o antidepresivum s vysokou účinností v léčbě deprese – srovnatelnou nebo vyšší než u ostatních antidepresiv. Dále se od ostatních antidepresiv liší nástupem účinku a profilem nežádoucích účinků. Cílem článku je podat bližší informace o mirtazapinu a ukázat, pro jaký typ pacientů je vhodnou léčebnou volbou.

Klíčová slova: mirtazapin, deprese, metaanalýzy, účinnost, spánek, sexuální dysfunkce

Mirtazapine in clinical practice

Summary: Mirtazapine belongs to antidepressants with a dual mechanism of action (NaSSAs), influencing serotonergic and noradrenergic neurotransmission. It is an antidepressant with a high efficacy in the treatment of depression. The efficacy of mirtazapine is comparable with or higher than that of other antidepressants. It is different in the onset of action and in the profile of adverse events. The aim of this article is to provide more information about this antidepressant and describe the type of patients who are suitable for this medication.

Keywords: mirtazapine, depression, meta-analysis, efficacy, sleep, sexual dysfunction

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.