reklama

Psychiatr. praxi 2017; 18(2): 78-80

Pregabalin v léčbě generalizované úzkostné poruchy

MUDr. Martin Hýža
Psychiatrické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava
Katedra neurologie a psychiatrie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

Generalizovaná úzkostná porucha je jednou z nejčastějších úzkostných poruch. V přehledu účinných anxiolytik je pregabalin unikátní svým mechanismem účinku a přitom prokázanou účinností pro akutní i dlouhodobou fázi léčby. V kazuistice je popsán pacient rezistentní na ordinovaná antidepresiva s dobrou odpovědí na léčbu pregabalinem

Klíčová slova: úzkost, anxiolytika, pregabalin, léčba

Pregabalin in the treatment of generalized anxiety disorder

Generalized anxiety disorder is one of the most common anxiety disorders. Pregabalin is unique due to its mechanism of action among other anxiolytics. It´s effectiveness is proven both in acute and long-term phase of treatment. The case report narrates its use in a patient resistant to prescribed antidepressants and further good therapeutic response to pregabalin.

Keywords: anxiety, anxiolytics, pregabalin, treatment

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.