reklama

Psychiatr. praxi 2017; 18(2): 81-83

„Patologická sexuální agresivita“ v praxi

MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice Bohnice

Někteří pachatelé sexuálních deliktů jsou v ČR léčeni v ochranném léčení ústavním s diagnózou „patologická sexuální agresivita“, která je československým specifikem a není uvedena v žádné klasifikaci duševních poruch. Duševní porucha je však podmínkou pro uložení ochranného léčení, ale tito pacienti nesplňují ani obecná diagnostická kritéria MKN-10 pro poruchu sexuální preference. Dopustili se sexuální agrese vůči ženě, zpravidla pod vlivem návykové látky, střízliví však nemají agresivní fantazie. Definice „patologické sexuální agresivity“ je spíše definicí znásilnění. Autor na kazuistikách poukazuje na neudržitelnost takového konceptu a doporučuje, aby se sexuálně agresivní trestná činnost (která je vždy patologická) přestala vydávat za duševní poruchu. ČR nechť se asimiluje mezi země, kde jsou sexuální delikventi odsouzeni k příslušnému léčení proto, co spáchali, nikoli pro duševní poruchu (jejíž diagnostika je nejednotná). Tento názor je zatím mezi českými sexuology ojedinělý

Klíčová slova: patologická sexuální agresivita, znásilnění, diagnóza, porucha sexuální preference, ochranné léčení

Pathologic sexual aggression in practice

In Czech Republic Pathologic sexual aggression is diagnosis for men who committed sexual crime, in order to impose them the in-patient sexologic treatment (mental disorder is required). The author criticizes such concept by case examples: Pathologic sexual aggression is not medical diagnosis. The treatment (corrective program) should be imposed for the sexual crime, not for the mental disorder (whose diagnostic process is disunited). But major opinion among Czech sexologist is different.

Keywords: pathologic sexual aggression, rape, diagnosis, paraphilia, in-patient treatmen

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.